Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Medezeggenschapsraad

MR van De Reinbôge

De medezeggenschapsraad is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie, bestuur, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan de directie adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de medezeggenschapsraad daarmee akkoord gaat. In november zijn tijdens de Algemene Ouderavond verkiezingen, waardoor de samenstelling van de medezeggenschapsraad kan wijzigen. E-mailadres: MR.Reinboge@Kykscholen.nl 

Leden medezeggenschapsraad

De MR op onze school bestaat uit vier leden: twee ouders en twee leerkrachten. De ouderleden hebben zitting voor een periode van vier jaar en zijn herkiesbaar, zolang ze kinderen op school hebben. De personeelsleden in de medezeggenschapsraad zijn eveneens om de vier jaar aftredend en herkiesbaar.

Oudergeleding:

  • Michelle Nooy
  • Andrea Rozema

Personeelsgeleding:

  • Akkelien Bijma
  • Marye de Vries

Hier kunt u de notulen van de laatste MR vergadering lezen. Hier vindt u het medezeggenschapsreglement van De Reinbôge.

 

GMR
Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad die alle scholen van KyK vertegenwoordigt, en die onze MR kan adviseren, en door onze MR gevraagd en ongevraagd van advies kan worden voorzien. GMR@kykscholen.nl