Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie, bestuur, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan de directie adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de medezeggenschapsraad daarmee akkoord gaat. In november zijn tijdens de Algemene Ouderavond verkiezingen, waardoor de samenstelling van de medezeggenschapsraad kan wijzigen.

Leden
De MR op onze school bestaat uit vier leden: twee ouders en twee leerkrachten. De ouderleden hebben zitting voor een periode van vier jaar en zijn herkiesbaar, zolang ze kinderen op school hebben. De personeelsleden in de medezeggenschapsraad zijn eveneens om de vier jaar aftredend en herkiesbaar.

Leden van de medezeggenschapsraad

Oudergeleding

Michelle Nooy

Andrea Rozema

Personeelsgeleding

Akkelien Bijma

Marye de Vries

 

Hier kunt u de notulen van de laatste MR vergadering lezen. 

Mailadres: MR.Reinboge@Kykscholen.nl