Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

ABBS De Reinbôge

Ons schoolprofiel

ABBS De Reinbôge is een hechte dorpsschool waar iedereen welkom is en zich welkom voelt. De school staat in verbinding met de ouders en het dorp om samen de kinderen een warme schooltijd te geven. 

In onze combinatiegroepen ligt de focus op kennis en heeft de leerkracht de regie. We maken de kinderen in de lessen duidelijk wat ze leren, waarom ze het leren en hoe ze het kunnen toepassen om met kennis van de wereld en respect voor verschillende religies de maatschappij in te gaan. 

Ons onderwijs

Timmermannen, directeuren, leerkrachten, advocaten, verpleegkundigen. Als u op een reünie van uw eigen basisschool rond zou kijken, dan heeft elke klasgenoot een eigen verhaal.

Allemaal verschillende beroepen, allemaal verschillende vervolgopleidingen, maar op de basisschool allemaal in dezelfde klas.

In een klas met kinderen zitten allemaal verschillende persoonlijkheden, talenten en toekomstverhalen. Wij vinden het belangrijk dat elk kind ziet waar hij of zij goed in is of juist nog lastig vindt. Elk kind moet zich ontwikkelen om een nieuw doel te behalen, maar het doel moet voor het kind wel haalbaar zijn. Dit doel kan voor elk kind dus verschillend zijn.

Bij ons op school werkt een klas bij een vak binnen hetzelfde (sub)domein, bijvoorbeeld breuken. Doordat de kinderen allemaal binnen hetzelfde domein werken zijn de kinderen met elkaar verbonden. Maar binnen dit domein werkt elk kind op zijn eigen niveau en wordt daarbij uitgedaagd om zijn volgende doel te behalen. Sommige kinderen hebben meer tijd nodig om zich een vaardigheid eigen te maken. 

Andere kinderen hebben hebben aan een paar sommen genoeg om een volgende uitdaging aan te gaan. Wat dus kan betekenen dat een kind sneller of langzamer door de leerstof heen gaat. Dit kan per domein of per vak heel verschillend zijn voor een kind.

Kortom… wij proberen elk kind in zijn waarde te laten, maar wel uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen.

Meer- en hoogbegaafde leerlingen

Op de Reinbôge willen we dat alle leerlingen met plezier naar school gaan, zich er veilig en gezien voelen. Ook de meer- en hoogbegaafde leerling. Voor deze leerlingen zijn er de volgende mogelijkheden voor een passend aanbod binnen onze school en onze stichting:
De eerste stap die school neemt, is het signaleren: het (h)erkennen van (mogelijk) (hoog) begaafde leerlingen d.m.v. een signaleringsinstrument, maar ook kijken naar mogelijke kenmerken; bij het intakegesprek en in de jaren erna. Op basis hiervan kan een vermoeden worden uitgesproken m.b.t. meer- en hoogbegaafdheid. Van daaruit stellen we de onderwijsbehoeften van de leerling vast.
Daarnaast kunnen we een aanvullend aanbod inzetten wat gericht is op leermotivatie, fouten durven maken en het leren leren. Ook kunnen deze leerlingen bij thematisch of projectmatig werk opdrachten doen die het analyserende, creërende en evaluerende denken motiveren.
Het kan zijn dat dit niet voldoende is of voldoende realiseerbaar is in de groep. Er kan dan gezocht worden naar andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld:
  • Een aparte groep in de school voor peer contact; 1 uur tot een dagdeel per week.
  • Talentenmiddag op school,
  • Groepsoverstijgend rekenen- taal- en spelling
  • Versnellen (een klas overslaan of vanuit instroom door naar groep 2).
Daarnaast kan het Expertisecentrum van KyK school de volgende opties bieden:
  • Een hoogbegaafdheidspecialist die de leerkracht en/of de leerling kan begeleiden en advies kan geven over   passend onderwijs aan deze leerling (en).
  • Onderzoek door een orthopedagoog
  • Deelname aan het bovenschoolse Leerlab in Sneek, Harlingen of Lemmer 1 dag(deel) in de week. 

Organisatie van onze school

ABBS De Reinbôge is een onderdeel van KyK. Binnen KyK wordt met andere scholen samengewerkt. Binnen ons team werken we met verschillende medewerkers, namelijk:

De directeur
De directeur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Zij ontwikkelt, samen met het team, beleid op diverse gebieden waaronder onderwijsontwikkeling.

De intern begeleider (IB'er)
De intern begeleider is een specialist op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten bij het uitvoeren van de zorg en is de contactpersoon voor de externe zorgdeskundigen. Mocht het zo zijn dat er specifieke hulp geboden wordt aan uw kind, dan is de interne begeleider erbij betrokken. Zij coördineert de zorg rondom uw kind.

De groepsleerkracht
De groepsleerkracht is de leerkracht die bij uw kind voor de groep staat. De groepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over uw kind en de school. Hij of zij kent uw kind en de situatie waarin het verkeert het beste. Lesgeven is de belangrijkste taak van de groepsleerkracht. Daar hoort ook het voorbereidend werk en de nazorg bij. De leerkracht zorgt voor een goede sfeer in de klas en zorgt ervoor dat uw kind in een veilige, leerzame en plezierige omgeving kan leren.

Onderwijsassistenten
Op onze school worden de groepsleerkrachten ondersteund door een onderwijsassistent. Zij begeleidt kinderen, pakt organisatorische taken op en bereidt lesmateriaal voor.

Stagiaires
Alle scholen, afhankelijk van de grootte, begeleiden jaarlijks een of meerdere stagiaires van de Pabo. De groepsleerkrachten verzorgen de begeleiding. Soms zijn er LIO’ers (leraar in opleiding) op school.
Dit zijn vierdejaars pabostudenten die gedurende en langere periode zelfstandig voor de klas staan, onder supervisie van een groepsleerkracht.