Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Schoolafspraken, -beleid en praktische zaken

Schoolafspraken

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in en rond de school. Daarom zijn er duidelijke regels, een veilige speelomgeving en een schoolgebouw dat aan alle veiligheidseisen voldoet. De veiligheid rond de school versterken we doordat de leerkrachten voor schooltijd en in de pauze pleinwacht houden. Daarnaast werken wij met een pestprotocol en incidentenregistratie. Allemaal gebaseerd op het veiligheidsbeleid van ons bestuur van de stichting KyK.
Op school zijn leerkrachten aanwezig die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfshulpverlening.

Praktische zaken

Contact met ouders

Vier keer  per jaar krijgen de ouders de gelegenheid om met de juf of meester te praten over de ontwikkeling van hun kind tijdens een tien minuten gesprek. We gebruiken Parro als communicatiemiddel. 

Buitenschoolse activiteiten

Groep 5, 6, 7 en 8 doen mee aan de sportdag tijdens de Koningsspelen.

De avondvierdaagse wordt door een speciale oudercommissie georganiseerd. Alle leerlingen kunnen meedoen.

Schoolreisjes en kamp

Groep 1 t/m 6 hebben een eendaagse schoolreis. Groep 7 en 8 gaan drie dagen op kamp.

Privacy en AVG

Na de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vragen wij u regelmatig toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto en film) waar uw kind op staat. Mocht u tussentijds hierin een wijziging willen aanbrengen, dan kunt u daarvoor bij de leerkracht van uw kind terecht. Ook is er een reglement Social Media opgesteld. Heeft u foto- of videomateriaal van kinderen op school en wilt u dit via social media verspreiden? Doe dit altijd in overleg en met toestemming van school.

Luizenprotocol

De ‘Luizenpluizers’, een werkgroep van ouders, controleert regelmatig alle leerlingen op hoofdluis. Wanneer hoofdluis wordt geconstateerd bij een leerling dan krijgen ouders telefonisch bericht van de groepsleerkracht. Wanneer ouders in de thuissituatie luizen constateren, dan stellen we het op prijs dat de school daarvan op de hoogte wordt gesteld. 

Na iedere vakantie zal er een luizencontrole plaatsvinden. Via Parro zal de exacte dag aan u bekend worden gemaakt. Houd dit alstublieft goed in de gaten. Om de controle goed uit te kunnen voeren is het namelijk van belang dat u die dag uw kinderen zonder gel en bijzondere vlechtwerken naar school stuurt of brengt.

Klachtenregeling

Wanneer ouders bezwaar hebben tegen genomen beslissingen of klachten hebben over het gedrag van iemand op school, dan kunnen ze dit kenbaar maken bij de betrokken persoon. Ouders kunnen ook in gesprek gaan met de contactpersoon klachten. Hij of zij kan helpen en doorverwijzen naar de juiste persoon. Mochten ouders dan nog onvoldoende gehoord zijn, dan kunnen ze in gesprek gaan met de directeur. Wanneer dat niet naar tevredenheid verloopt, dan kunnen ouders een klacht indienen. In het onderstaande formulier vindt u uitvoerige informatie over onze klachtenprocedure.

Ouders hebben ook de mogelijkheid hun klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. Informatie hierover staat in de brochure ´Omgaan met bezwaar en klachten en de formele klachtenregeling´. Meer informatie over de onafhankelijke klachtencommissie is te verkrijgen via:

Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen
Postbus 85191

3508 AD Utrecht
tel. 030-280 95 90

info@onderwijsgeschillen.nl

www.onderwijsgeschillen.nl