Schoolbeleid en Praktische zaken

Na de invoering van de algemene verordening gegevensbescherming vragen wij u regelmatig toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto en film) waar uw kind op staat. Mocht u tussentijds hierin een wijziging willen aanbrengen, dan kunt u daarvoor bij de leerkracht van uw kind terecht. Ook is er een reglement Social Media opgesteld. Dit kunt u vinden op de website. Heeft u foto- of videomateriaal van kinderen op school en wilt u dit via social media verspreiden? Doe dit altijd in overleg en met toestemming van school.

foto3

Op onze website staat algemene informatie over de school, waaronder onze schoolgids en nieuwsbrieven. Ook plaatsen we regelmatig foto ́s van activiteiten.

We gebruiken Parro als communicatiemiddel. 

Contact met ouders

Vier keer  per jaar krijgen de ouders de gelegenheid om met de juf of meester te praten over de ontwikkeling van hun kind tijdens een tien  minuten gesprek. 

Buitenschoolse activiteiten

Groep 5, 6, 7 en 8 doen mee aan de sportdag tijdens de Koningsspelen.

Schoolreisjes en kamp

Groep 1 t/m 6 hebben een eendaagse schoolreis. Groep 7 en 8 gaan drie dagen op kamp. De avondvierdaagse wordt door een speciale oudercommissie georganiseerd. Alle leerlingen kunnen meedoen.

Luizen pluizen

De ‘Luizenpluizers’ Een werkgroep van ouders controleert regelmatig alle leerlingen op hoofdluis. Wanneer hoofdluis wordt geconstateerd bij een leerling dan krijgen ouders telefonisch bericht van de groepsleerkracht. Wanneer ouders in de thuissituatie luizen constateren, dan stellen we het op prijs dat de school daarvan op de hoogte wordt gesteld. 

lieve heersb

Pestprotocol

Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!

Klik hier voor ons Pestprotocol

20190827 093057

Luizenprotocol

Na iedere vakantie zal er een luizencontrole plaatsvinden. In de nieuwsbrief of in een mail zal de exacte dag aan u bekend worden gemaakt. Houd dit alstublieft goed in de gaten. Om de controle goed uit te kunnen voeren is het namelijk van belang dat u die dag uw kinderen zonder gel en bijzondere vlechtwerken naar school stuurt of brengt.

Klik hier voor ons Luizenprotocol.

Klachtenregeling

Wanneer ouders bezwaar hebben tegen genomen beslissingen of klachten hebben over het gedrag van iemand op school, dan kunnen ze dit kenbaar maken bij de betrokken persoon. Ouders kunnen ook in gesprek gaan met de contactpersoon klachten. Hij of zij kan helpen en doorverwijzen naar de juiste persoon. Mochten ouders dan nog onvoldoende gehoord zijn, dan kunnen ze in gesprek gaan met de directeur. Wanneer dat niet naar tevredenheid verloopt, dan kunnen ouders een klacht indienen. Op www.kykscholen.nl staat uitvoerige informatie over onze klachtenprocedure.

Ouders hebben ook de mogelijkheid hun klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. Informatie hierover staat in de brochure ´Omgaan met bezwaar en klachten en de formele klachtenregeling´ Meer informatie over de onafhankelijke klachtencommissie is te verkrijgen via:

Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen Postbus 85191 3508 AD UTRECHT Telefoon: 030-280 95 90 E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl