Medezeggenschapsraad

MR kleurrijk

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie, bestuur, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan de directie adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de medezeggenschapsraad daarmee akkoord gaat. In november zijn tijdens de Algemene Ouderavond verkiezingen, waardoor de samenstelling van de Medezeggenschapsraad kan wijzigen.

Leden
De MR op onze school bestaat uit vier leden: twee ouders en twee leerkrachten. De ouderleden hebben zitting voor een periode van vier jaar en zijn herkiesbaar, zolang ze kinderen op school hebben. De personeelsleden in de medezeggenschapsraad zijn eveneens om de vier jaar aftredend en herkiesbaar.

Leden van de medezeggenschapsraad:

Oudergeleding:

Jan de Boer

Rik Smid 

Personeelsgeleding:

Simon Batteram

Tiny Wester 

 

OMR

Omdat er in onderwijsteamverband gewerkt wordt is er een onderwijsteammedezeggenschapsraad gestart, waarin vertegenwoordigers van de drie scholen zitten. De Mr-leden zitten in de OMR.